Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686
Unit 2: Life in the countryside
0/3100 điểm
Lesson 1 Vocabulary: Life in the countryside Từ vựng: Cuộc sống ở nông thôn
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/600
Lesson 2 Pronunciation: /bl/ and /cl/ sounds Phát âm: các âm /bl/, /cl/
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 3 Grammar: Comparative forms of adjectives and adverbs Ngữ pháp: So sánh hơn của tính từ và trạng từ
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/700
Lesson 4 Reading: Life in the countryside Luyện đọc: Cuộc sống ở nông thôn
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 5 Speaking: Talk about life in the countryside Luyện nói: Nói về cuộc sống ở nông thôn
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 6 Listening: Life in the countryside Luyện nghe: Cuộc sống ở nông thôn
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 7 Writing: Life in the countryside Luyện viết: Cuộc sống ở nông thôn
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400