Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686
Unit 1: My Hobbies
0/2600 điểm
Lesson 1 Vocabulary: Hobbies - Action verbs Từ vựng: Sở thích - Động từ hành động
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/700
Lesson 2 Pronunciation: /ɜː/ and /ə/ Phát âm: /ɜː/ và /ə/
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 3 Grammar: Present simple - Future simple - Verbs of liking + V-ing Ngữ pháp: Thì hiện tại đơn - Thì tương lai đơn - Động từ chỉ sở thích +V-ing
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/600
Lesson 4 Reading: Hobbies Luyện đọc: Sở thích
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/300
Lesson 5 Listening: Hobbies Luyện nghe: Sở thích
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/300
Lesson 6 Writing: Write about hobbies Luyện viết: Viết về sở thích
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 7 Speaking: Talking about hobbies Luyện nói: Nói về sở thích
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/200