Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686
Unit 10: Sources of Energy
0/2800 điểm
Lesson 1 Vocabulary: Sources of Energy Từ vựng: Các nguồn năng lượng
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/600
Lesson 2 Pronunciation: Stress Phát âm: Trọng âm
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 3 Grammar: Future continuous tense & Future simple passive Ngữ pháp: Thì tương lai tiếp diễn & Câu bị động thì tương lai đơn
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 4 Reading: Sources of Energy Luyện đọc: Các nguồn năng lượng
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 5 Listening: Sources of Energy Luyện nghe: Các nguồn năng lượng
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 6 Writing: How to save energy Luyện viết: Làm thế nào để tiết kiệm năng lượng
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 7 Speaking: Advantages and disadvantages of energy sources Luyện nói: Các lợi ích và bất lợi của các nguồn năng lượng
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400