Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686
Unit 2: City Life
0/2900 điểm
Lesson 1 Vocabulary: City Life Từ vựng: Cuộc sống ở thành phố
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 2 Pronunciation: Stress on pronouns in sentences Phát âm: Trọng âm của đại từ trong câu
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 3 Grammar: Comparison of adjectives and adverbs & Phrasal verbs Ngữ pháp: So sánh của động từ và trạng từ & Cụm động từ
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/700
Lesson 4 Reading: City Life Luyện đọc: Cuộc sống ở thành phố
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 5 Speaking: City Life Luyện nói: Cuộc sống ở thành phố
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 6 Listening: City Life Luyện nghe: Cuộc sống ở thành phố
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 7 Writing: City Life Luyện viết: Cuộc sống ở thành phố
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400