Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686
Unit 4: Music and Arts
0/2900 điểm
Lesson 1 Vocabulary: Music and art Từ vựng: Âm nhạc và nghệ thuật
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/700
Lesson 2 Pronunciation: /ʃ/ and /ʒ/ Phát âm: /ʃ/ and /ʒ/
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 3 Grammar: Comparisons and expressing agreement Ngữ pháp: So sánh và thể hiện sự đồng tình
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/600
Lesson 4 Reading: Music and arts Luyện đọc: Âm nhạc và nghệ thuật
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 5 Listening: Music and arts Luyện nghe: Âm nhạc và nghệ thuật
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 6 Writing: Write an informal letter of invitation Luyện viết: Viết một lá thư mời thân mật
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 7 Speaking: Talking about music and arts Luyện nói: Nói về âm nhạc và nghệ thuật
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/300