Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
093.120.8686
Hotline: 093.120.8686 Hotline
Unit 1: My New School
0/3500 điểm
Lesson 1 Vocabulary: School things and activities Từ vựng: Đồ dùng học tập và các hoạt động
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 2 Pronunciation: How to pronounce /ʌ/ and /əʊ/ Phát âm: Cách phát âm âm /ʌ/ và /əʊ/
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 3 Grammar: Present simple & Present continuous Ngữ pháp: Thì hiện tại đơn & thì hiện tại tiếp diễn
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/600
Lesson 4 Reading: School Luyện đọc: Chủ đề Trường học
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 5 Listening: School Luyện nghe: Chủ để Trường học
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 6 Writing: Punctuation - Create a school webpage Luyện viết: Dấu câu - Xây dựng trang web trường
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/300
Lesson 7 Speaking: School Luyện nói: Chủ đề Trường học
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 8 Communication: School Giao tiếp: Chủ đề Trường học
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/300
Lesson 9 Project: Your dream school Bài tập nhóm: Ngôi trường mơ ước
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/300