Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
093.120.8686
Hotline: 093.120.8686 Hotline
Unit 11: Our Greener World
0/3300 điểm
Lesson 1 Vocabulary: Things can be reduced, reused and recycled - Environmental problems and their effects Từ vựng: Những đồ vật có thể cắt giảm, tái chế, tái sử dụng - Các vấn đề môi trường và ảnh hưởng
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/600
Lesson 2 Pronunciation: How to pronounce /ɑː/ and /æ/ Phát âm: Cách phát âm /ɑː/ và /æ/
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 3 Grammar: Conditional sentences - type 1 Ngữ pháp: Câu điều kiện - loại 1
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 4 Reading: Our greener world Luyện đọc: Hành tinh xanh
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 5 Listening: Our greener world Luyện nghe: Về lối sống xanh
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 6 Writing: Write a letter and talk about things we can do to live greener lives Luyện viết: Viết thư nói về những ý tưởng sống xanh
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/300
Lesson 7 Speaking: Things we do to save the environment Luyện nói: Về những ý tưởng để bảo vệ môi trường
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 8 Communication: Do a quiz 'How green are you?' Giao tiếp: Làm bài trắc nhiệm 'How green are you?'
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/200
Lesson 9 Project: Make something from reusable materials Dự án: Làm đồ dùng mới từ nguyên liệu tái sử dụng
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/200