Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686
Unit 11: Travelling in the Future
0/2800 điểm
Lesson 1 Vocabulary: Travelling in the future Từ vựng: Di chuyển trong tương lai
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/600
Lesson 2 Pronunciation: Rising and falling intonation for questions Phát âm: Trọng âm trong câu hỏi
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 3 Grammar: "Will" for future prediction & possessive pronouns Ngữ pháp: Ôn tập thì tương lai và đại từ sở hữu
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 4 Reading: Travelling in the future Luyện đọc: Di chuyển trong tương lai
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 5 Listening: Travelling in the future Luyện nghe: Di chuyển trong tương lai
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 6 Writing: Future means of transports Luyện viết: Các loại phương tiện di chuyển trong tương lai
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/300
Lesson 7 Speaking: Talking about travelling in the future Luyện nói: Cách di chuyển trong tương lai
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400