Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686
Unit 12: An Overcrowded World
0/2800 điểm
Lesson 1 Vocabulary: An overcrowded world Từ vựng: Một thế giới đông đúc
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/600
Lesson 2 Pronunciation: Word stress Phát âm: Trọng âm của từ
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 3 Grammar: Comparisons of quantifiers & tag questions Ngữ pháp: So sánh hơn kém của lượng từ và câu hỏi đuôi
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 4 Reading: An overcrowded world Luyện đọc: Một thế giới đông đúc
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 5 Listening: An overcrowded world Luyện nghe: Một thế giới đông đúc
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 6 Writing: An overcrowded world Luyện viết: Một thế giới đông đúc
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/300
Lesson 7 Speaking: An overcrowded world Luyện nói: Một thế giới đông đúc
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400