Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
093.120.8686
Hotline: 093.120.8686 Hotline
Unit 12: Robots
0/3200 điểm
Lesson 1 Vocabulary: Words to name everyday activities Từ vựng: Về các hoạt động thường ngày
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 2 Pronunciation: How to pronounce /ɔɪ/ and /aʊ/ Phát âm: Cách phát âm /ɔɪ/ và /aʊ/
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 3 Grammar: Could for past ability - Will be able to for future ability Ngữ pháp: Could nói về khả năng trong quá khứ - Will be able to nói về khả năng trong tương lại
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/300
Lesson 4 Reading: Robots Luyện đọc: Robots
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/600
Lesson 5 Listening: Robots Luyện nghe: Robots
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 6 Writing: Write an advert for a robot Luyện viết: Viết bài quảng cáo về robot
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/300
Lesson 7 Speaking: Tell us about a new robot you’ve made. Luyện nói: Nói về một con robot mà các em đã làm
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 8 Communication: Talk to a friend about robots Giao tiếp: Nói về robot với bạn của mình
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/200
Lesson 9 Project: Make a robot and give a presentation about it Dự án: Làm một con robot và nói về nó
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/200