Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686
Unit 2: Health
0/3100 điểm
Lesson 1 Vocabulary: Health Từ vựng: Sức khỏe
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/700
Lesson 2 Pronunciation: /f/ and /v/ Phát âm: /f/ và /v/
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 3 Grammar: Imperatives with more and less - Compound sentences Ngữ pháp: Mệnh lệnh thức với more và less - Câu ghép
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/600
Lesson 4 Reading: Health problems Luyện đọc: Các vấn đề sức khỏe
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 5 Listening: Health problems Luyện nghe: Các vấn đề về sức khỏe
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 6 Writing: Health advice Luyện viết: Lời khuyên về sức khỏe
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 7 Speaking: Things we do to stay healthy Luyện nói: Nói về những việc cần làm để giữ sức khỏe
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500