Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
093.120.8686
Hotline: 093.120.8686 Hotline
Unit 2: My Home
0/3200 điểm
Lesson 1 Vocabulary: Types of house - Rooms and furniture Từ vựng: Các loại nhà - Phòng và đồ đạc
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 2 Pronunciation: How to pronounce /z/, /s/ and /iz/ Phát âm: Cách phát âm /z/, /s/ and /iz/
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 3 Grammar: There is/ There isn't - There are/There aren't - Giới từ chỉ địa điểm Ngữ pháp: There is/ There isn't - There are/There aren't - Prepositions of Place
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 4 Reading: Houses Luyện đọc: Miêu tả nhà/phòng ở
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 5 Listening: Rooms and things in the house Luyện nghe: Phòng và đồ đạc trong nhà
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 6 Writing: Write an email to a friend Luyện viết: Viết thư cho bạn
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/300
Lesson 7 Speaking: Houses Luyện nói: Miêu tả ngôi nhà
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 8 Communication: Rooms and things in a house Giao tiếp: Phòng và đồ đạc trong nhà
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/200
Lesson 9 Project: Your dream house Dự án: Ngôi nhà mơ ước
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/200