Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686
Unit 3: Community Service
0/3000 điểm
Lesson 1 Vocabulary: Community Service Từ vựng: Công việc vì lợi ích cộng đồng
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/700
Lesson 2 Pronunciation: /g/&/k/ Phát âm: /g/&/k/
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 3 Grammar: Past simple and present perfect Ngữ pháp: Thì hiện tại đơn và thì hiện tại hoàn thành
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/600
Lesson 4 Reading: Volunteer work Luyện đọc: Công việc tình nguyện
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 5 Listening: Volunteer work Luyện nghe: Công việc tình nguyện
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/300
Lesson 6 Writing: Giving reasons Luyện viết: Đưa ra lý do
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 7 Speaking: Volunteers activities Luyện nói: Các hoạt động tình nguyện
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500