Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686
Unit 3: My Friends
0/3000 điểm
Lesson 1 Vocabulary: Body parts - Appearance Từ vựng: Các bộ phận trên cơ thể - Ngoại hình
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/600
Lesson 2 Phonics: How to pronounce /p/ and /b/ Phát âm: Cách phát âm /p/ và /b/.
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 3 Grammar: How to use to be and have - Present continuous for future plans Ngữ pháp: Cách sử dụng 'to be' và 'to have' - Thì hiện tại tiếp diễn nói về dự định tương lai
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 4 Reading: My friends Luyện đọc: Thư gửi bạn
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 5 Listening: My friends Luyện nghe: Bạn bè
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 6 Writing: Describe your best friend Luyện viết: Miêu tả bạn thân của bạn
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 7 Speaking: Talk about a summer camp schedule Luyện nói: Nói về lịch trình trại hè
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 8 Project: Make a class yearbook Dự án: Làm một cuốn kỷ yếu
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/100