Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
093.120.8686
Hotline: 093.120.8686 Hotline
Unit 4: My Neighbourhood
0/2800 điểm
Lesson 1 Vocabulary: Words about a neighbourhood Từ vựng: Các từ vựng về chủ đề khu vực lân cận
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 2 Pronunciation: How to pronounce /ɪ/ and /i:/ Phát âm: Cách phát âm âm /ɪ/ và /i:/
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 3 Grammar: Comparative Adjectives Ngữ pháp: Tính từ so sánh
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 4 Reading: My neighbourhood Luyện đọc: Khu vực lân cận
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/300
Lesson 5 Listening: My neighbourhood Luyện nghe: Khu vực lân cận
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/300
Lesson 6 Writing: Write a blog about your own neighbourhood Luyện viết: Viết blog về khu bạn đang sống
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 7 Speaking: Describe your neighbourhood Luyện nói: Miêu tả khu vực sinh sống
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 8 Communication: Give directions Giao tiếp: Chỉ đường
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/200
Lesson 9 Project: Describe your ideal neighborhood Dự án: Miêu tả khu sinh sống lý tưởng của bạn
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/200