Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
093.120.8686
Hotline: 093.120.8686 Hotline
Unit 5: Natural Wonders Of The World
0/3100 điểm
Lesson 1 Vocabulary: Travel items -Things in nature Từ vựng: Từ vựng về đồ dùng khi du lịch - Thiên nhiên
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 2 Pronunciation: How to pronounce /t/ and /st/ Phát âm: Cách phát âm /t/ và /st/
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 3 Grammar: Comparative and superlative adjectives Ngữ pháp: Tính từ so sánh hơn và so sánh nhất
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 4 Reading: Natural Wonders Luyện đọc: Kỳ quan thiên nhiên
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 5 Listening: Natural Wonders Luyện nghe: Kỳ quan thiên nhiên
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/600
Lesson 6 Writing: Write a travel guide Luyện viết: Viết một tờ hướng dẫn du lịch
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 7 Speaking: Be a tour guide and talk about your own city Luyện nói: Hướng dẫn du lịch về thành phố của bạn
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 8 Communication: Travel guide Giao tiếp: Hướng dẫn du lịch
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/200
Lesson 9 Project: Make an advert about a tour around Vietnam Dự án: Viết quảng cáo về tua du lịch vòng quanh Việt Nam
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/200