Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686
Unit 5: Vietnamese Food and Drink
0/3000 điểm
Lesson 1 Vocabulary: Vietnamese Food and Drink Từ vựng: Ẩm thực Việt Nam
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/700
Lesson 2 Pronunciation: /ɒ/ and /ɔː/ sounds Phát âm: âm /ɒ/ và /ɔː/
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 3 Grammar: Countable and uncountable nouns Ngữ pháp: Danh từ đếm được và không đếm được
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/600
Lesson 4 Reading: Vietnamese Food and Drink Luyện đọc: Ẩm thực Việt Nam
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 5 Listening: Vietnamese Food and Drink Luyện nghe: Ẩm thực Việt Nam
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 6 Writing: Vietnamese Food and Drink Luyện viết: Ẩm thực Việt Nam
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 7 Speaking: Talking about Vietnamese Food and Drink Luyện nói: Ẩm thực Việt Nam
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400