Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686
Unit 6: The First University in Vietnam
0/2900 điểm
Lesson 1 Vocabulary: The first university in Vietnam Từ vựng: Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/700
Lesson 2 Pronunciation: /tʃ/ and /dʒ/ sounds Phát âm: Âm /tʃ/ và /dʒ/
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 3 Grammar: Passive voice Ngữ pháp: Thể bị động
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/600
Lesson 4 Reading: The first university in Vietnam Luyện đọc: Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/300
Lesson 5 Listening: The first university in Vietnam Luyện nghe: Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 6 Writing: The first university in Vietnam Luyện viết: Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 7 Speaking: The first university in Vietnam Luyện nói: Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400