Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
093.120.8686
Hotline: 093.120.8686 Hotline
Unit 7: Television
0/4100 điểm
Lesson 1 Vocabulary: TV programmes, people and things Từ vựng: Chương trình TV và các từ vựng liên quan
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/600
Lesson 2 Pronunciation: How to pronounce /θ/ and /ð/ Phát âm: Cách phát âm /θ/ và /ð/
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 3 Grammar: Wh-questions - Conjunctions Ngữ pháp: Từ để hỏi - Liên từ
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 4 Reading: TV programmes Luyện đọc: Chương trình TV
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 5 Listening: TV programmes Luyện nghe: Chương trình TV
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/600
Lesson 6 Writing: Write a blog about your TV watching habits Luyện viết: Viết blog nói về thói quen xem TV của bạn
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 7 Speaking: Talk about your favourite TV programme Luyện nói: Nói về chương trình TV yêu thích
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 8 Communication: TV programmes Giao tiếp: Chương trình TV
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/200
Lesson 9 Project: Make a TV show Dự án: Làm một chương trình TV
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/200