Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686
Unit 7: Traffic
0/2900 điểm
Lesson 1 Vocabulary: Means of transport and road signs Từ vựng: Các phương tiện giao thông và biển báo
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/600
Lesson 2 Pronunciation: /e/ and /eɪ/ sounds Phát âm: âm /e/ và âm /eɪ/
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 3 Grammar: "it" indicating distance and "used to" Ngữ pháp: "it" chỉ khoảng cách và "used to"
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/600
Lesson 4 Reading: Traffic Luyện đọc: Giao thông
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 5 Listening: Traffic Luyện nghe: Giao thông
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 6 Writing: Traffic Luyện viết: Giao thông
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 7 Speaking: Traffic Luyện nói: Giao thông
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400