Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
093.120.8686
Hotline: 093.120.8686 Hotline
Unit 8: Films
0/2500 điểm
Lesson 1 Vocabulary: Types of Films Từ vựng: Các thể loại phim
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/700
Lesson 3 Grammar: Connectors Ngữ pháp: Các từ nối
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/600
Lesson 4 Reading: Films Luyện đọc: Các thể loại phim
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 5 Listening: Films Luyện nghe: Các bộ phim
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 6 Writing: Films Luyện viết: Các bộ phim
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/300
Lesson 7 Speaking: Talking about favorite films Luyện nói: Các bộ phim yêu thích
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400