Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
093.120.8686
Hotline: 093.120.8686 Hotline
Unit 9: Cities of The World
0/3600 điểm
Lesson 1 Vocabulary: Continents, countries, cities and landmarks Từ vựng: Các châu lục, đất nước, thành phố và các địa điểm nổi tiếng
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/700
Lesson 2 Pronunciation: How to pronounce /əʊ/ and /aɪ/ Phát âm: Cách phát âm /əʊ/ và /aɪ/
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 3 Grammar: The present perfect - Superlatives of long adjectives Ngữ pháp: Thì hiện tại hoàn thành - So sánh nhất với tính từ dài
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 4 Reading: Cities of the worlds Luyện đọc: Các thành phố trên thế giới
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 5 Listening: Cities of the world Luyện nghe: Các thành phố trên thế giới
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/600
Lesson 6 Writing: Write a postcard Luyện viết: Viết một tấm bưu thiếp
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 7 Speaking: Talk about a city you have ever visited Luyện nói: Nói về một thành phố bạn từng ghé thăm
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 8 Communication: Play a game of two truths and one lie Giao tiếp: Trò chơi hai sự thật và một lời nói dối
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/200
Lesson 9 Project: Make a leaflet about a city you know Dự án: Làm tờ rơi du lịch về một thành phố mà bạn biết
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/200