Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686
Unit 9: Festivals around the World
0/2700 điểm
Lesson 1 Vocabulary: Festivals Từ vựng: Lễ hội
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/600
Lesson 2 Pronunciation: stress in two-syllable words Phát âm: Trọng âm
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 3 Grammar: W-h questions Ngữ pháp: Các từ để hỏi
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 4 Reading: Festivals Luyện đọc: Lễ hội trên thế giới
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 5 Listening: Festivals Luyện nghe: Lễ hội trên thế giới
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 6 Writing: Festivals Luyện viết: Các loại lễ hội
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 7 Speaking: Talking about festivals Luyện nói: Lễ hội
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400